Niniejsza wersja Polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Zakres Polityki prywatności i cookies
Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych pozyskiwanych przez stronę invesdoor.pl i powiązane z nią oprogramowanie, które to dane mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika. Polityka prywatności i cookies jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa. Została ona opracowana w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych i ma zapobiec ich udostępnieniu osobom nieupoważnionym.
Polityka prywatności i cookies (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych i właścicielem strony internetowej invesdoor.pl jest firma Crystal Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bolesława Chrobrego 30, 87-100 Toruń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233863, NIP 8792425936, REGON871724812.
Z Administratorem można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: invesdoor@invesdoor.com lub telefonicznie pod numerem (+48) 56 655 99 77.

Podstawa prawna
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Definicja danych osobowych
Dane osobowe to informacje, które umożliwiają w sposób bezpośredni lub pośredni zidentyfikowanie osoby fizycznej. Przede wszystkim takimi danymi są: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny pesel, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Czym są pliki cookies?
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Rodzaje plików cookies jakie są lub mogą być używane przez stronę invesdoor.pl
Cookies tymczasowe (sessioncookies) – cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
Cookies stałe (persistentcookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny.
Cookies własne (first party cookies) – cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.
Cookies__ga – to główny rodzaj plików cookie używanych przez Google Analytics.

Jak usunąć lub zablokować pliki cookies?
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies, usuwać je lub blokować za pomocą ustawień przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

Jak ukryć adres IP?
Użytkownik może w różny sposób ukryć adres IP swojego urządzenia i tym samym zablokować pozostawianie cyfrowych śladów, dzięki czemu gromadzenie danych będzie prawie niemożliwe. Najprostszymi sposobami ukrycia adresu IP są: korzystanie z publicznego Wi-Fi, korzystanie z przeglądarki Tor, korzystanie z płatnej usług VPN (Virtual Private Network).

Jakie konsekwencje może mieć usunięcie lub zablokowanie plików cookies?
Ograniczenie stosowania lub zablokowanie plików cookies na danym urządzeniu może znacznie utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie ze strony invesdoor.pl.

Pliki cookies a dane osobowe
Większość plików cookies umożliwia identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika i zbiera różnego rodzaju informacje, które z reguły nie stanowią danych osobowych. Należy mieć świadomość, że pliki cookies wykorzystywane w reklamie i analityce (np. Google Analytics) są przykładami plików cookies, które identyfikują urządzenia Użytkowników i mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Jeżeli taka sytuacja wystąpi Administrator podejmie odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć te dane.

Ochrona Twoich danych przez Administratora
W przypadku zbierania przez oprogramowanie analityczne strony invesdoor.pl danych, na podstawie których zostanie zidentyfikowany Użytkownik, Administrator dołoży szczególnej staranności w celu ochrony tych danych. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane będą:
– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
– w celach analitycznych i marketingowych, optymalizacji i bezpieczeństwa strony internetowej invesdoor.pl;
– w celach wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
Administrator stosuje standardowe i wystarczające środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych z systemu strony invesdoor.pl, m.in.: oprogramowanie antywirusowe, certyfikat SSL.

Prawa Użytkownika w zakresie danych osobowych
Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– dostępu do danych osobowych oraz informacji, które dane osobowe są przetwarzane;
– żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych;
– cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.
Wycofanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie jednak na zgodne z prawem przetwarzanie danych, na które Użytkownik wydał uprzednio zgodę, jeżeli przetwarzanie danych jest: niezbędne do zakończenia procesu obsługi, jest podyktowane koniecznością wywiązania się z przepisów (np. o rachunkowości).

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)
Administrator korzysta z usług innych firm w zakresie pozyskiwania i analizowania danych oraz prowadzenia kompanii marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Użytkownika.
Strona internetowa invesdoor.pl korzysta z usług firmy Google w zakresie zbierania danych za pomocą oprogramowania Google Analytics oraz AdWords. Dane te są zbierane w celu śledzenia aktywności Użytkowników.

Kontakt z Administratorem danych osobowych
W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora, bądź telefonicznie. Adres e-mail i numer telefonu Administratora danych osobowych strony internetowej invesdoor.pl zostały podane w niniejszej Polityce.
W przypadku kontaktu z Administrator może on w celu dokonania konkretnych zwrócić się do Użytkownika o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Aktualizacja Polityki prywatności i cookies
Administrator może zmienić Politykę zwłaszcza w związku z:
– nowelizacją lub zmianą obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa podwykonawców i dostawców;
– wdrożeniem funkcjonalności strony internetowej invesdoor.pl, które spowodują pozyskiwanie danych osobowych np. przez formularz kontaktowy;
– wdrożeniem nowych form reklamy, zbierania danych marketingowych, zastosowania dodatkowych lub nowymi usług elektronicznych.
Jeżeli w przypadku zaistnienia ww. okoliczności należałoby wprowadzić zmiany w Polityce, to Administrator zaktualizuje Politykę i datę jej obowiązywania.

Informacje dodatkowe
Więcej informacji dotyczących plików cookies dostępna jest na stronie internetowej wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Informacje na temat plików cookies oraz celu przetwarzania zbieranych przez oprogramowanie firmy Google można uzyskać na stronach Google: Jak Google korzysta z plików cookies oraz Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług.